L’ajuda otorgada per la Conselleria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica permetrà pagar el 90% del cost de les obres

El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha rebut una subvenció de 43.336 € per a restaurar la Gola Nord, al terme d’Almassora. Aquestes ajudes públiques tenen com a principal finalitat la millora i el manteniment de les infraestructures hidràuliques de les zones humides valencianes.

Recordem que el Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars està reconegut com a zona humida al Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana des de l’any 2002. Aquesta important subvenció permetrà costejar el 90% del projecte, proposat per l’ajuntament d’Almassora a la Junta de Govern del Consorci riu Millars i que va ser aprovat en la junta de representants. Aquesta ajuda s’emmarca en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana (PDR) 2014-2020,  i està cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), la Generalitat Valenciana, i el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient. El termini per a l’execució i justificació dels treballs és el desembre de 2022.

Una de les zones més importants del paratge fluvial
El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars va anunciar el passat 2 de febrer de 2021, Dia Mundial de les Zones Humides, la recuperació de la Gola Nord
ubicada a la part més baixa del tram fluvial. La llacuna de la Gola Nord ha anat perdent al llarg dels anys superfície de làmina d’aigua lliure a causa de l’augment de la sedimentació i progressiu rebliment de l’espai. L’increment de la vegetació protagonitzada pel senill o canyís (Phragmites australis) també ha afavorit que cada volta la gola vaja desapareixent. Cal tindre en compte que el riu Millars anys enrere portava suficient aigua fins a la desembocadura per a mantenir un flux constant que afavoria la creació d’aquestes làmines a les anomenades goles. Ara el cabal del riu està controlat la major part de l’any i el flux no és constant durant els dotze mesos de l’any. Aquest descens de la làmina d’aigua ha afavorit la intrusió marina i la consegüent salinització de l’ecosistema.

Tres actuacions amb tres objectius
L’objectiu principal és recuperar la Gola Nord amb diverses actuacions concretes que incideixen en la biodiversitat, la làmina d’aigua lliure i l’ús públic. Respecte a la primera es millorarà la qualitat ambiental de l’espai i s’eliminarà el canyar per mitjà de maquinària per tal de fer visible la llacuna des del passeig vora riu. També es llevaran els exemplars de plomall o herba de la pampa (Cortaderia selloana) existents en la zona seca de la desembocadura, es retiraran els exemplars de tortugues exòtiques que es puguen capturar durant els treballs i es plantaran espècies adequades com són l’om (Ulmus minor), el xop blanc (Populus alba), la sarga (Salix eleagnos), el salze blanc (Salix alba), el tamariu (Tamarix sp.), el segamans o la mansega (Cladium mariscus), la salicària (Lithrum salicaria) i el lliri groc (Iris pseudacorus) entre d’altres.
Respecte a la làmina d’aigua lliure, es pretén revertir el procés de rebliment de la gola, s’eliminarà mecànicament la vegetació existent en el perímetre de les dues llacunes per tal d’unir-les i ampliar la superfície de la làmina d’aigua obertes resultant. I es retirarà l’excés de sediments fins a una profunditat de 150 cm. Finalment es promourà l’ús públic compatible amb la conservació dels valors naturals, es recuperarà el valor paisatgístic amb l’obertura del camp visual des del passeig vora riu,  i s’instal•larà una pasarel•la de fusta  que unirà els dos vessants de la Gola Nord.
Aquest és un dels primers projectes de recuperació del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars que es desenvoluparan durant els pròxims anys. S’espera que les obres puguen començar al llarg del mes d’octubre.