Paisatge protegit

Arribant
David Pedrajas Bailón

La desembocadura del Millars

El riu Millars és el curs fluvial més important de la província de Castelló; naix a 1.600 metres d’altitud a la província de Terol i desemboca a la mar Mediterrània, entre els termes municipals d’Almassora i Borriana. Aquest tram final forma un delta de tres braços i dos alters, conegut com les Goles, una zona humida que destaca per la seua biodiversitat, especialment l’avifauna que acull.

Aquests valors naturals justifiquen que l’espai natural estiga inclós a la Xarxa europea Natura 2000, protegit com a ZEPA (Zona d’Especial Protecció d’Aus) i LIC (Lloc d’Interés Comunitari) i també reconegut com a Zona Humida i Refugi de Caça.

Finalment, la Generalitat Valenciana va protegir  l’espai natural mitjançant la declaració de Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, realitzada el 15 d’abril de 2005 (Decret del Consell 79/2005).

El Paisatge protegit abasta una extensió de 424 hectàries, que comprenen el llit del riu i algunes zones riberenques dels municipis d’Almassora, Borriana i Vila- real, des del pont de la carretera CV-10 fins a la desembocadura al mar.

Els 3 ajuntaments riberencs, més la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, van constituir el Consorci Gestor del Paisatge Protegit al 2007, amb l’objectiu de sumar i coordinar esforços per a la gestió dels úsos i la conservació de l’espai.

El consorci

Els responsables polítics dels municipis riberencs, Almassora, Borriana i Vila-real, juntament amb la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana han unit els seus esforços amb l’objectiu de preservar el preuat espai natural. Fruit d’aquesta col·laboració es va constituir el Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars al 27 de març de 2007.

Les seves finalitats són:

 • Conservar, regenerar, i incrementar el valor ecològic i paisatgístic dels hàbitats naturals i semi naturals de llit i ribera.
 • Conservar i millorar els paisatges harmònics generats per la interacció històrica entre el medi natural i l’activitat humana.
 • Protegir i conservar el patrimoni cultural constituït els elements arqueològics i etnològics presents a la zona de conformitat amb la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat del Patrimoni Cultural Valencià.
 • Promoure la gestió racional i l’ús sostenible dels recursos ambientals i culturals, en el marc d’una estratègia de desenvolupament sostenible.
 • Fomentar específicament l’ús social de l’espai protegit per mitjà de l’estudi, ensenyament i el gaudi ordenat dels valors ambientals, paisatgístics i culturals, promovent el turisme sostenible en relació amb els mateixos.
 • Integrar l’exercici dels usos econòmics i socials del sòl, tant els presents en l’actualitat com en aquells que puguin derivar-se de les finalitats de l’espai protegit, amb els objectius de conservació del medi ambient i del paisatge, i permetre la seva evolució futura d’acord amb els canvis de la realitat econòmica, social i territorial dels municipis.
 • Fomentar i potenciar l’ús sostenible dels recursos per garantir la biodiversitat.
 • Aconseguir i mantenir un adequat nivell de qualitat i quantitat de les aigües superficials, evitant qualsevol actuació que puga ser causa de la seva degradació.
 • Corregir progressivament els impactes negatius existents sobre els hàbitats i el paisatge, per mitjà de la regeneració d’ambient degradats i la intervenció sobre els processos naturals i artificials susceptibles de provocar-los.
 • Fomentar la participació pública i privada en la gestió de l’espai protegit.
 • Promoure la coordinació i la concurrència d’iniciatives entre la Generalitat, les administracions locals i l’estatal, les institucions de la Unió Europea i el sector privat, en les matèries relatives a la gestió del paisatge protegit.
 • Coordinar i unir esforços per la conservació i millora del paisatge protegit de la desembocadura del Millars.

El consorci

La presidència del consorci és rotativa entre els tres municipis i actualment gaudeix d’ella l’Ajuntament de Vila-real

Centre d´Educació Ambiental el Termet.

12540 Vila-real

Telf.: 964 52 55 63

Email: riumillars@gmail.com

Normativa

Al Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars li aplica la següent legislació:

 • Declaració del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars. Decret 79/2005, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat.
 • Pla Rector d´Ús i Gestió del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars. Decret 169/2012, de 9 de novembre, del Consell.
 • EDICTE. Acord Junta de Govern 20.02.15 aprovar Reglament pel qual s’exclou l’obligatorietat de presentar en format electrònic determinades factures.

Plànols de zonificació

Pla gestor d’ús i gestió del paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars