El consorci

Els responsables polítics dels municipis riberencs, Almassora, Borriana i Vila-real, juntament amb la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana han unit els seus esforços amb l'objectiu de preservar el preuat espai natural. Fruit d'aquesta col·laboració es va constituir el Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars al 27 de març de 2007.

Les seves finalitats són:

 • Conservar, regenerar, i incrementar el valor ecològic i paisatgístic dels hàbitats naturals i semi naturals de llit i ribera.
 • Conservar i millorar els paisatges harmònics generats per la interacció històrica entre el medi natural i l'activitat humana.
 • Protegir i conservar el patrimoni cultural constituït els elements arqueològics i etnològics presents a la zona de conformitat amb la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat del Patrimoni Cultural Valencià.
 • Promoure la gestió racional i l'ús sostenible dels recursos ambientals i culturals, en el marc d'una estratègia de desenvolupament sostenible.
 • Fomentar específicament l'ús social de l'espai protegit per mitjà de l'estudi, ensenyament i el gaudi ordenat dels valors ambientals, paisatgístics i culturals, promovent el turisme sostenible en relació amb els mateixos.
 • Integrar l'exercici dels usos econòmics i socials del sòl, tant els presents en l'actualitat com en aquells que puguin derivar-se de les finalitats de l'espai protegit, amb els objectius de conservació del medi ambient i del paisatge, i permetre la seva evolució futura d'acord amb els canvis de la realitat econòmica, social i territorial dels municipis.
 • Fomentar i potenciar l'ús sostenible dels recursos per garantir la biodiversitat.
 • Aconseguir i mantenir un adequat nivell de qualitat i quantitat de les aigües superficials, evitant qualsevol actuació que puga ser causa de la seva degradació.
 • Corregir progressivament els impactes negatius existents sobre els hàbitats i el paisatge, per mitjà de la regeneració d'ambient degradats i la intervenció sobre els processos naturals i artificials susceptibles de provocar-los.
 • Fomentar la participació pública i privada en la gestió de l'espai protegit.
 • Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre la Generalitat, les administracions locals i l'estatal, les institucions de la Unió Europea i el sector privat, en les matèries relatives a la gestió del paisatge protegit.
 • Coordinar i unir esforços per la conservació i millora del paisatge protegit de la desembocadura del Millars.

La presidència del consorci és rotativa entre els tres municipis i actualment gaudeix d'ella l'Ajuntament d'Almassora.

Dades de contacte del consorci:

     Seu: plaça Pere Cornell, n º 1 (Ajuntament d'Almassora). CP 12550 Almassora (Castelló)
     Telèfon: 964 560001 ext 309
    Email: riumillars@gmail.com