Les Goles del Millars

Al tram final del riu, entre la població d’Almassora i la desembocadura al mar, el curs fluvial adquireix una notable importància ecològica per la formació de llacunes poc profundes, molt riques en biodiversitat, que caracteritzen les zones humides litorals.

Morfològicament, es tracta d'un xicotet delta fluvial, de tres braços i dos alters entre ells, que és conegut com les Goles. L'eixida al mar està tancada per una platja de graves,  que només es veu interrompuda quan els temporals de mar o les avingudes del riu trenquen la barra litoral, molt de tant en tant.

La presència més o menys permanant d'aigua condiciona l'existència de les comunitats vegetals, que s'adapten a les diferents condicions ambientals. A les zones de llacunes abunda la vegetació aquàtica i subaquàtica, juntament amb espècies i comunitats més típiques de les riberes i llits fluvials. Aquestes últimes, a mesura que s’acosten a la costa, es converteixen en  jonqueres i prats humits i en comunitats psammòfiles.

Quant a la fauna, aquesta zona humida presenta una elevada diversitat d’espècies, algunes de gran interés per a la conservació. Especialment abundants i variades són les comunitats d’aus: s'hi poden trobar anàtids, ardeids, làrids, limícoles i passeriformes palustres, presents en els diversos ambients. Aquests valors justifiquen que l'espai natural estiga inclós a la Xarxa europea Natura 2000, protegit com a ZEPA (Zona d'Especial Protecció d'Aus) i LIC (Lloc d'Interés Comunitari) i també catalogat com a Zona Humida.

Accessos.

L'accés principal al delta és per la zona urbana de la platja d'Almassora (passeig Vora  Riu). Des d'allí naix un itinerari senyalitzat (sender local SLV-26) que creua els alters i porta fins a la Gola Fonda, per la variant curta, i fins a la Gola Sud per l'itinerari més llarg, que és on l'aigua del riu desemboca a la mar.