Les aus de la desembocadura del Millars

La desembocadura del Millars és una zona humida litoral que destaca especialment per la diversitat d'aus que s'hi poden trobar al llarg de l'any.
Aquesta avifauna tan variada justifica que el lloc estiga reconegut internacionalment, inclós a la xarxa europea Natura 2000, protegit com a ZEPA (Zona d'Especial Protecció d'Aus), en base a la Directiva europea 79/409/CEE relativa a la conservació de les aus silvestres (coneguda com Directiva d'aus).
Espècies d’aus de l’annex I de la Directiva presents a la zona (Acord del Consell de la Generalitat Valenciana).
 

 

Diversitat d'espècies

Les vora 100 espècies diferents que s'hi poden trobar a la desembocadura representen el principal valor d'aquest espai natural protegit.
En tractar-se d'una zona humida litoral, la desembocadura del Millars destaca per la seua diversitat d'aus aquàtiques, que es poden agrupar en:
Grup de garses: agró blau, martinet, gomet, oroval, etc.
Grup d'anàtids: collverd, cullerot, sarcet, etc.
Grup de ràl·lids: gall de canyar, polla d'aigua, fotja, etc.
Grup de limícoles: camallonga, corriol menut, siseta de pit blanc, etc.

Al riu no trobem sempre les mateixes espècies d'aus, sinó que van canviant al llarg de l'any. Això es deu al fenòmen de la migració.
La migració és una estratègia adaptativa de moltes espècies animals. En resposta a condicions adverses del seu medi en un determinat moment, abandonen el lloc on s'hi troben per a desplaçar-se a altres espais on hi haja millors condicions de vida en aquest moment. És un cicle que es repeteix en la vida de l'animal; en la següent estació reproductiva retornarà a la seua àrea de cria natural; i repetirà aquest cicle al llarg de tota la seua vida.
Les migraciones més conegudes són les de les aus. Moltes espècies de la Península Ibèrica l'abandonen a la tardor per a passar l'hivern a l'Àfrica tropical i tornen ací a la primavera següent per a reproduir-se. De la mateixa manera, a la tardor, moltes espècies del nord d'Europa volen cap al sud per a passar l'hivernada en condicions més càlides que als seus llocs d'origen.

Segons l'estatus d'una espècie en un lloc, les aus poden classificar-se amb els següents criteris:

 • Resident: està present durant tot l'any i, a més, nidifica (si no s'indica expresament el contrari).
 • Hivernant: s'hi troba present durant la hivernada (al menys entre desembre i febrer)
 • Nidificant: es reprodueix a la zona (al menys està present entre maig i juliol).
 • Migrant: està present durant els passos prenupcial (des de mitjans febrer fins al juny) i postnupcial (des de mitjans juliol fins al novembre).
 • Visitant: espècie no migrant, dispersada des de poblacions pròximes.
 • Divagant: espècie accidental, fora del seu àmbit geogràfic habitual.
 • Fugida de captivitat: presència deguda a la intervenció humana (solta o fugida).

Més informació: el cicle de les aus a la desembocadura del Millars

Censos d'aus aquàtiques hivernants i nidificants
La Conselleria de Medi Ambient elabora registres de les aus aquàtiques i hivernants presents a les zones humides de la Comunitat Valenciana. Els Serveis Territorials de Castelló, mitjançant els agents mediambientals, són els encarregats del seguiment periòdic a la desembocadura del Millars.

 • Cens d'hivernants 2012 (últim)
 • Cens de nidificants 2011 (últim)
 • Cens d'hivernants 2011
 • Cens de nidificants 2010