Fauna

Les zones humides compleixen funcions ecològiques fonamentals com reguladores dels règims hidrològics i com a hàbitats d'molt rica diversitat. Terrenys pantanosos, estuaris, albuferes, llacs, llacunes, rius, pantans ... alberguen importants comunitats d'animals i aquí rau la importància que la conservació i manteniment. Aus, peixos, amfibis, rèptils, mamífers ... com a bioindicadors que són, informen de l'estat de salut de les zones on habiten i de l'evolució dels ecosistemes.

Dins dels mamífers que habiten el Paisatge Protegit trobem més de 20 espècies entre les quals es troben els eriçons, ratpenats i musaranyes de diverses espècies, llebres, conills, rates i ratolins, talps, esquirols, guineus, mosteles, teixons i genetes.

Quan la ictiofauna, podem trobar a les aigües del Millars espècies com l'anguila, carpes, gambúsia, llisa, perca, llobarro, etc.
 
També tenim presència d'amfibis com el tòtil, el gripau comú, el gripau corredor o la granota comuna.

Per finalitzar, els rèptils més presents en el paisatge protegit són les tortugues europeu i leprós, les dragons comú i rosada, la sargantana cuallarga i la comuna, el fardatxo i les colobres bastardes, d'escala, de collaret i viperina.